Minor In Marathi

Minor In Marathi | Minor In Marathi

मराठी विषयातील लघुअभ्यासक्रम हा भाषा आणि भाषाकौशल्ये यांवर भर देणारा पदवीस्तरावरील अभ्यासक्रम आहे. भाषाव्यवस्थेशी संबंधित विस्तृत ज्ञानक्षेत्रे विद्यार्थ्यांना खुली करतानाच मराठी भाषेचे समकालीन जागतिक परिप्रेक्ष्यातील स्थान आणि महत्त्व तसेच मराठी भाषेतून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या करिअरच्या विविध संधीही त्यातून अधोरेखित केल्या जातात.

यांत अर्थातच भाषिक कौशल्ये हा कळीचा मुद्दा आहे, जसे की- भाषांतर कौशल्य, सर्जनशील लेखनाचे कौशल्य, संपादन कौशल्य, मुलाखत घेणे व मुलाखतीचे शब्दांकन इत्यादी. या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांची विविध लेखनकौशल्ये वाढीस लागावीत, विशिष्ट विषय वा क्षेत्रांतील भाषिक प्रकल्प राबवता यावेत, नवनवी कौशल्ये आत्मसात करून त्यांची वर्ग तसेच वर्गापलीकडील क्षितिजे विस्तारावीत, अशी रचना असलेला हा विद्यार्थीभिमुख अभ्यासक्रम आहे.

show more... show less...
Language : English |  Marathi

Key Information

 • Duration
  3 Year
 • Programme Code
  ST3166
 • Course Type
  Minor Degree
 • Mode of study
  Full time
 • Campus
  Vidyavihar - Mumbai
 • Institute

उद्दिष्टे

या अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे-
 • भाषिक क्षमतांचा विकास
 • मराठीतील भाषिक कौशल्यांचा विकास.
 • या कौशल्यांची करिअरच्या विविध संधींशी सांगड घालणे.

(सर्वसाधारणपणे भाषा अभ्यासक्रमांतून पुढीलप्रकारची भाषिक कौशल्ये विकसित केली जातात- संभाषण कौशल्य, वक्तृत्व कौशल्य, निवेदन कौशल्य, श्रवण कौशल्य, वाचन कौशल्य, लेखन कौशल्य, माहितीचे योग्यरीतीने मूल्यमापन व विश्लेषण, चर्चांतून सहभाग, नेमकेपणाने अर्थ पोहोचवणे, सादरीकरण, बारीकसारीक तपशीलांवर भर, आत्मविश्वास वाढविणे..इत्यादी)

अपेक्षित परिणाम

मराठी विषयातील हा लघुअभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर विद्यार्थ्याला, पुढील गोष्टी करता येतील-
मूल्यांकन पद्धती

वर्गातील सहभाग, सादरीकरण, कौशल्यांचे प्रत्यक्ष उपयोजन, तोंडी परीक्षा, प्रकल्प लेखन, दिलेले नियोजित काम पूर्ण करणे, चाचणी परीक्षा, सत्रान्त लेखी परीक्षा.

 • भाषा ही समग्र मानवी जगण्याला व्यापणारी गुंतागुंतीची तरीही आवश्यक अशी चिन्हव्यवस्था आहे, याचे नेमकेपणाने आकलन.
 • भाषा आणि भाषाकौशल्ये यांतील मूलभूत संकल्पनांचा परिचय होऊन त्यांचे प्रत्यक्ष उपयोजन करता येईल.
 • भाषा आणि भाषाकौशल्ये यांचा विविध व्यावसायिक संदर्भात कसा वापर केला जातो, याचे व्यापक भान तसेच त्यांच्या उपयोजनाच्या विविध पद्धतींचा परिचय होईल.
 • आत्मविश्वासाने भाषा आणि विविध भाषाकौशल्यांचा वापर करता येईल.
अभ्यासविषयांची सूची
(एकुण सत्रे-५ ; एकुण श्रेयांकने-२०, प्रत्येक सत्राला ४ श्रेयांकने)
 • भाषाअभ्यास परिचय
 • भाषिक कौशल्यांचा परिचय
 • व्यवसायाभिमुख मराठी -भाषांतर
 • व्यवसायाभिमुख मराठी - सर्जनशील लेखन
 • भाषिक कौशल्यांचे प्रत्यक्ष उपयोजन

Apply Now Enquire Now