Minor In Gujarti

Minor In Gujarti | Minor In Gujarti

ગુજરાતી અભ્યાસક્રમનો આ એક અંડરગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ છે, જે વિદ્યાર્થીઓના બૌદ્ધિક, વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક ક્ષમતાઓને વિકસાવવામાં મદદ કરવા રચાયો છે. આ કોર્સ રચવાનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓને વિવેચક બુદ્ધિથી વિચારતા કરવા અને સાહિત્યજગતમાં નવી સુધારણાઓ કરવા તૈયાર કરવાનો છે.

આ અભ્યાસક્રમ પાંચ સત્રાંતમાં વિસ્તરાયેલો છે. આ અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત દરેક સત્ર એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આપ મળેલ અવસરોને પૂરા કરવા અને સાહિત્યના ગતિશીલ ક્ષેત્રના પડકારનો સામનો કરવા તબક્કાવાર આગળ વધો છો. આ ઉપક્રમ મુખ્યત્વે રચનાત્મક લેખન, અનુવાદન અને પત્રકારિતા પર કેન્દ્રિત છે, જે વિવિધ મીડિયા ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી છે.

show more... show less...
Language : English | Gujarati

Key Information

 • Duration
  3 Year
 • Programme Code
  ST3164
 • Course Type
  Minor Degree
 • Mode of study
  Full time
 • Campus
  Vidyavihar - Mumbai
 • Institute

ઉદ્દેશ્યો

આ અભ્યાસક્રમના ઉદ્દેશ્યો નીચેપ્રમાણે છેઃ-
 • અભ્યાસક્રમના અધ્યયન દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાવી ગુજરાતીનો ઉપયોગ કરવો.
 • સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં રસ વિકસાવવો અને ગુજરાતી ભાષાકૌશલ્ય વિકસિત કરવું
 • અભ્યાસક્રમના માધ્યમે વિદ્યાર્થીઓને સાહિત્યના વિવિધ સ્વરૂપોના માધ્યમે નૈતિક, (રાષ્ટ્રીય) દેશભક્તિ અને સાંસ્કૃતિ મૂલ્યોને આત્મસાત કરવા સક્ષમ કરવા
 • કોર્સ દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓ રચનાત્મક વાર્તા, કવિતા, એકાંકી, પટકથા, નાટક વગેરે લખતા શીખવાશે,તાલીમ અપાશે અને માર્ગદર્શન અપાશે.
 • આ કૌશલ્યના માધ્યમે વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દીના માર્ગ ઉપલબ્ધ કરી આપવા.

ભણવાના પરિણામો

ગુજરાતી લધુઅભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ, વિદ્યાર્થીઓ નીચે ઉલ્લેખિત બાબતો કરી શકશે-
 • CO1.વિદ્યાર્થી ગદ્યના અને કવિતાના વિવિધ સ્વરૂપો સમજાવવા સક્ષમ બનશે.
 • CO2.સામજિક ગુણોના વિકાસથી સમાજમા પરિવર્તન આવે.
 • CO3.વિવિધ પ્રયોગાત્મક કૌશલ્યો કેળવે
 • CO4.વિદ્યાર્થી સમૂહમાધ્યમો વાપરતા થાય અને જીવન વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરે.
 • CO5.વ્યવસાયિક દ્ર્ષ્ટિએ ઉપયોગી બને
મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ

વર્ગમાં સહભાગ, રજૂઆત, પ્રેક્ટિકલ્સ, મૌખિક પરીક્ષા, અભ્યાસ કાર્ય (એસાઈન્મેન્ટ), પ્રોજેક્ટ, યુનિટ ટેસ્ટ અને સત્રાંત પરીક્ષા

અભ્યાસક્રમ વિશેની સૂચિ
(કુલ સત્ર- પ ; કુલ શ્રેયાંકન - ૨૦ , પ્રત્યેક સત્રના ચાર શ્રેયાંકન)
 • ભાષાઅભ્યાસ પરિચય
 • ભાષિક કૌશલ્યનો પરિચય
 • વ્યવસાયાભિમુખ ગુજરાતી - ભાષાંતર
 • વ્યવસાયાભિમુખ ગુજરાતી – રચનાત્મક લખાણ
 • ભાષિક કૌશલ્યનો પ્રત્યક્ષ ઉપયોગ

Apply Now Enquire Now